Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky jsou závazné pro všechny smluvní strany. Jiné podmínky, navrhované zákazníkem, mohou být použity pouze v případě, že jsme pro daný případ použití našich podmínek tyto písemně vyloučili a prohlásili, že v konkrétním případě platí podmínky jiné .Pokud se v jednotlivém případě mlčky na dodržení těchto našich podmínek netrvá, pak z toho nemohou být vyvozována žádná práva pro jiné případy. Právní vztahy mezi námi a zákazníkem se řídí českým právním řádem-obchodním zákoníkem. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, bude přednostně řešen cestou dohody. Postoupit pohledávky vůči nám, třetím osobám lze pouze po našem písemném souhlasu. Ústně dohodnuté změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud jsou tyto následně oboustranně písemně potvrzeny. Pokud by některé z ustanovení těchto našich Všeobecných dodacích a prodejních podmínek nebo námi uzavřené smlouvy pozbylo platnosti, není tím platnost ostatních ustanovení dotčena.

2. Uzavírání smlouvy

Při ústní nebo telefonické objednávce je smlouva uzavřena v případě, kdy je objednávka potvrzena minimálně faxovou cestou a v co nejkratší době musí být písemně potvrzena. Potvrzující dopis se považuje za uznaný v plném rozsahu, pokud jej zákazník neodmítne písemně během 1 týdne od převzetí. Ústně nebo telefonicky dohodnutou smlouvu potvrzujeme písemně též pro dokumentační účely.

3. Ceny

Všechny ceny se rozumějí EXW Valašské Meziříčí, bez obalu, dopravného, cla a DPH, pokud není jinak výslovně dohodnuto. Dopravné, odesílací náklady, cla a případné pojistné jdou na vrub zákazníka a musí být na požádání ihned obratem uhrazeny, pokud nedošlo k jiné dohodě. Vyhrazujeme si právo dodatečně upravit výši kupní ceny s přihlédnutím ke změně výrobních nákladů, případně ke změně cen hlavních surovin a materiálu a to o 3% od původních kalkulovaných cen, potřebných k výrobě dodávaného zboží a musí být jednoznačně odběratelem písemně odsouhlaseny. V případě jakýchkoliv změn ze strany objednatele po dohodnutých specifikacích zakládá nárok na přiměřenou změnu původní ceny výše uvedené. Tato změna musí být písemně specifikována.

4. Platební podmínky

Z celkové kompletní ceny díla se odběratel zavazuje uhradit 30% pokud není dohodnuto jinak, z ceny včetně DPH, z hodnoty celkového díla do uplynutí 3 dnů od podpisu platné, oboustranně schválené smlouvy o dodávce výrobku. V případě zpoždění úhrady zálohové faktury se posouvá den dokončení o 3 dny za každý den prodlení. V rámci této smlouvy může být stanoven termín kontrolního dne č.I (kde bude prověřen stav rozpracovanosti, parametry díla a ostatní prvky, související se specifikací předmětu smlouvy, kontrolní dny můžou být v průběhu doby zhotovení naplánovány i na několik fází!.) Cena je splatná dnem uvedeném na daňovém dokladu (faktuře). Není-li dohodnuto jinak, provádí se platba v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na náš účet. Šeky, směnky poukázky mohou být přijímány pouze po předchozí dohodě a výhradně pro účel uskutečnění konkrétní platby. Pokud dojde k prodlení se zaplacením byť i jiné splátky stává se jejím nezaplacením splatný celý dluh. Jsme oprávněni požadovat splacení celého dluhu i v případě jiného hrubého porušení smlouvy. Jednotlivé platby, které zákazník zaplatí, budou započteny nejprve na náklady vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, dále na úroku s příslušenstvím pohledávky a potom na vlastní kupní cenu. Je-li zákazník v prodlení se splněním svého závazku, je povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši 0,05% z celkové částky s DPH. Započtení proti splatným pohledávkám je přípustné jen proti námi uznaným nebo právně zajištěným pohledávkám. Pokud vezmeme zboží zpět z důvodů, které jdou na vrub zákazníka, máme nárok na náhradu ušlého zisku a vynaložených nákladů, a to ve výši odpovídající minimálně 10% účtované ceny. Pokud se po uzavření smlouvy změní ekonomické podmínky zákazníka natolik, že je důvodná obava, že naše pohledávka nebude řádně zaplacena, jsme oprávněni požadovat platbu předem nebo složení přiměřené jistoty. Pokud tak zákazník neučiní, jsme oprávněni po marném uplynutí čtrnáctidenní lhůty ode dne doručení našeho požadavku od smlouvy odstoupit. Hodnoty veškerých vzájemných pohledávek, způsobilých k započtení, budou posuzovány ke dni splatnosti. Pro započtení není rozhodující, v jaké formě měla být platba provedena. Zákazník souhlasí s tím, že všechny jistoty, které byly, a nebo budou v budoucnu poskytnuty nám nebo firmám, mohou být použity k zajištění našich pohledávek nebo pohledávek některé z uvedených firem.

5. Výhradní vlastnictví

Vyhrazujeme si vlastnictví veškerého dodaného zboží popř. hodnoty práce a aplikovaného materiálu až do úplného zaplacení kupní ceny a do úplné úhrady všech současných nebo budoucích pohledávek z našeho obchodního spojení se zákazníkem. Zákazník může zboží použít v běžném obchodním styku nebo jej přenechat k užívání třetím osobám pouze po jeho zaplacení. Zákazník musí naše vlastnictví chránit před zásahy třetí strany, případě nás neprodleně písemně informovat o hrozícím zásahu do našich práv. Náklady takových nutných intervencí nese zákazník. Pokud zákazník nedodrží platební podmínky, jsme oprávněni s okamžitou platností odstoupit od smlouvy a současně s tím mu odebrat dodané zboží, aniž bychom mu byli předem povinni poskytnout dodatečnou lhůtu k plnění. Využití předmětů, odebraných na základě naší výhrady vlastnictví, závisí na naší volné úvaze. Výlohy spojené se zpětným odběrem nese zákazník. Právo zákazníka disponovat předměty dodávky zaniká, pokud se dostal do prodlení s plněním svých platebních povinností vůči nám. Pokud zanikne naše vyhrazené vlastnictví v důsledku spojení věcí s jinými věcmi, nabýváme v příslušném poměru spoluvlastnictví k novým předmětům, vzniklých zpracováním nebo spojením, přičemž zůstávají nedotčena práva třetí strany, která má tato práva na jiných součástech nové věci. Dalším prodejem vzniklá nebo vznikající pohledávka platí od okamžiku vzniku jako na nás postoupená. Totéž platí při vestavění předmětu dodávky do zařízení, avšak s výhradou, že v tomto případě celková pohledávka zákazníka z vestavby předmětů se považuje za postoupenou. Při zaplacení pohledávky, která nám byla dle těchto podmínek postoupena, musí nám být ihned odevzdán výnos až do výše našich splatných nároků. Zákazník je povinen řádně udržovat předmět dodávky a zajistit jeho případné nutné opravy buď u nás nebo v námi doporučených dílnách. Do okamžiku přechodu vlastnického práva není zákazník oprávněn přenechat předmět dodávky k užívání třetí osobě, zcizit jej anebo dát do zástavy. V takovém případě jsme rovněž oprávněni žádat vydání předmětu na třetích osobách. Pokud v takovém případě převezmeme předmět dodávky, je to výhradně za účelem zajištění pohledávky a neznamená to odstoupení od smlouvy. Stejné následky má i prodlení zákazníka s placením některé ze splátek či jiného hrubého porušení povinnosti ze smlouvy a jsme v takovém řípadě oprávněni postupovat stejným způsobem. Všechny náklady, spojené s odebráním vozidla či dalšími nutnými úkony s tím spojenými, jdou na vrub zákazníka. Pojištění vozidel zajišťujeme sami u vybrané pojišťovny. V případě odstoupení od smlouvy stanoví míru opotřebení předmětu dodávky nezávislý soudní znalec. Jeho posudek bude zavázaný pro obě strany. Cena takto zjištěného opotřebení vč. DPH, snížená o již zaplacené splátky bude považována za nájemné za dobu používání vozidla. Jsme oprávněni v případě odstoupení od smlouvy požadovat od zákazníka náklady s odstoupením spojené v paušální částce 10% z ceny vozidla. Zákazník je však oprávněn prokázat, že náklady byly případě nižší.

6. Dodávka

Dodací lhůty, které uvádíme ve smlouvě, jsou závazné. Pokud je pro dodávku sjednaná určitá lhůta, pak se za její překročení považuje pouze prodlení delší než 7dní po té, co nás zákazník upomenul. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat peněžitou náhradu škody, vzniklou nedodržením dodacího termínu teprve po marném uplynutí námi stanoveného termínu. V případě dodatečných změn předmětu dodávky se dodací lhůta přiměřeně prodlužuje. V případě přerušení výroby v důsledku stávek, veřejných nepokojů, výluky, úplného nebo částečného přerušení výroby u našeho podniku z jakékoliv příčiny, nebo při podobných událostech v důležitých kooperujících podnicích, v případě války či zásahu úřadů, jakož i všech ostatních případech vyšší moci, se běh dodací lhůty přerušuje po dobu vlastního trvání těchto překážek a o dobu nutnou k odstranění provozních následků těchto překážek. Vyhrazujeme si právo změnit konstrukci a tvar předmětu dodávky, pokud vzhled předmětu dodávky není touto úpravou podstatně změněn. Dále si vyhrazujeme právo, místo objednaného předmětu dodávky dodat za stejných podmínek jiný předmět stejného druhu-musí však být jednoznačně odsouhlaseno oboustranně.

7. Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody na předmětu dodávky vzniklé zejména jeho úplným nebo částečným zničením, zhoršením vlastností, ztrátou, poškozením jakož i škody vzniklé v souvislosti s jeho zadržením či odebráním třetí osobou, přechází na zákazníka v případě osobního odběru předáním zákazníkovi nebo jeho zmocněnci nebo jeden týden po doručení našeho účtu, v případě odeslání pak opuštěním našeho výrobního závodu.

8. Převzetí zboží

Zákazník je oprávněn ve lhůtě jednoho týdne od doručení našeho účtu - avíza, kterým oznamujeme, že zboží je připraveno k převzetí, přezkoušet předmět dodávky v našem podniku nebo v místě, které k uskutečnění přejímky určíme. Jestliže se zákazník dostane do prodlení s přejímkou, zasláním dispozic k odeslání zboží nebo s placením po dobu delší než jeden týden, jsme oprávněni po marném uplynutí další dodatečné čtrnáctidenní lhůty od smlouvy odstoupit, nebo požadovat náhradu škody. Náhradu škody jsme oprávněni požadovat i v případě, že předmět dodávky v důsledku porušení smluvních povinností zákazníkem nebyl vyroben nebo dokončen. Ve všech případech porušení smluvních povinností ze strany zákazníka můžeme předmětem dodávky volně disponovat. Tím není dotčené naše právo požadovat pokutu ve výši 30% z netto kupní ceny předmětu dodávky, která se tímto sjednává. Jsme oprávněni požadovat náhradu nákladů (vč. DPH) vynaložených při pořizování speciálních dílů. Po uplynutí jednoho týdne od doručení našeho účtu, kterým oznamujeme, že zboží je připraveno k převzetí, jsme bez dalšího oprávnění účtovat za každé nepřevzaté vozidlo parkovné ve výši 100,-Kč + DPH denně. Pokud zákazník nepřevezme zboží ani po uplynutí dalšího týdne, jsme kromě toho oprávněni předmětem dodávky disponovat a ve lhůtě 4 týdnů ode dne, kdy jsme se zbožím takto naložili, dodat jiný předmět stejného druhu. Tím není dotčena splatnost ceny ani sjednané úroky či sankce. Zákazník je v tomto případě zbaven možnosti namítat, že mu nebylo plněno.

9. Záruka za jakost zboží

Ručíme za kvalitu námi vyrobených a dodaných výrobků. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není v záručním listě uvedeno jinak ode dne převzetí plnění kupní smlouvy nebo vystavení technické průkazu. V případě, že odběratel nedodrží předepsané intervaly garančních prohlídek vystavuje se nebezpečí okamžitého zrušení záruky v plném rozsahu!! Za díly vyrobené subdodavateli, které používáme při výrobě našeho výrobku, ručíme pouze v rámci obecně závazných předpisů (obch. zák) pokud není stanoveno jinak. Naše ručení spočívá v opravě nebo náhradě vadných dílů a v tom, že odstraníme škody způsobené ostatními díly předmětu dodávky, pokud se prokáže, že závada spočívá ve vadné konstrukci, vadném materiálu nebo práci (dodatečná oprava). Vyměněné díly se stávají naším vlastnictvím. V případě použití použitých popř. repasovaných dílů ručíme za tyto v rámci těchto podmínek po dobu 6-ti měsíců. Na tuto skutečnost musí být zákazník vždy upozorněn před zahájením vlastní výroby. Jestli že se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může zákazník žádat o změnu nebo úlevy smluvních povinností, avšak po uplynutí 6-ti měsíců ode dne dodávky má zákazník nárok pouze na dodatečnou opravu. Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradní dodávku. Zjevné vady musí být zákazníkem oznámeny bez zbytečného odkladu písemně poté, kdy zákazník vady zjistil a nebo při vynaložené odborné péči zjistit měl, jinak právo zákazníka z vad zboží nemůže být přiznáno. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé v případě, že předmět byl zákazníkem, nebo třetí osobou pozměněn, ať již vestavěním cizích dílů nebo jiným způsobem a vady jsou v příčinné souvislosti s těmito změnami. Povinnosti ze záruky se nevztahují ani v případě, že škody jsou způsobeny tím, že zákazník zanedbal předpisy o údržbě a obsluze předmětu dodávky, případně porušil obecně závazné předpisy. Totéž platí, zjistí-li se, že byly překročeny přístupné hodnoty celkové hmotnosti, zatížení jednotlivých náprav, užitečného nákladu nebo nosnosti podvozku. Povinnosti ze záruky jsou pro nás závazné až poté, co zákazník splnil své smluvní povinnosti, zejména splatil kupní cenu v plném rozsahu. Za odstranění vad, ohlášených během záruční lhůty, ručíme do jejich odstranění a v tomto smyslu se záruční lhůta upravuje.

10. Ručení Zásadně, pokud to zákon připouští, vylučuje se naše ručení. V případě, že naše ručení vyloučeno není, například pro hrubé porušení závazků či pro nedostatek smluvně sjednaných vlastností výrobků, omezuje se ručení na náhradu těch škod, které mohly být předvídány při projednání smlouvy nebo při jejím uzavření. To platí přiměřeně i v případech našeho neplnění povinností k dodatečnému vylepšování, případně porušení naší povinnosti k opatrování věcí, svěřených zákazníkem nebo třetí osobou.

11. Objednávky oprav

Veškeré reklamace, servisní, garanční prohlídky a opravy se objednávají pouze písemnou formou a to buď faxem na tel 0042-571 613 385 popř. e-mail na adrese info@vakoplus.cz. Opravy se provádějí v sídle výrobce-popř. jeho smluvních partnerů. Opravu záruční i pozáruční je možno provést i v jiném smluveném místě, avšak výjezd servisního vozu zhotovitele je hrazen podle počtu ujetých km s příslušnou sazbou dle typu vyslaného vozu. Rovněž jsou v případě záruční opravy a objednaného výjezdu hrazen objednatelem cestovní náklad spojený s touto cestou (diety, případné ubytování apod). Tyto poplatky jsou hrazeny hotově proti příslušnému vystavenému dokladu! Při provádění oprav, servisu a služeb zákazníkům nám k zajištění našich pohledávek, vzniklých v souvislosti s obchodním případem, přísluší právo zadržovací, jakož i právo zastavení k předmětům, které jsou nám předány. Při opravách nezaniká zadržovací právo k jednotlivým dílům v případě jeho spojení s předmětem opravy. Stejná práva mohou být uplatňována i k zajištění pohledávek vzniklých v souvislosti s dříve provedenými zakázkami nebo jinými obchodními smlouvami mezi námi a zákazníkem.

12. Závěrečné ustanovení:

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva byla sepsána dle pravdivých údajů a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek.